Οικονομοτεχνικές Μελέτες

New Picture (8)Η Urban City Τεχνικοί Μηχανικοί διαθέτοντας πολυετή εμπειρία μπορεί να εκπονήσει οποιαδήποτε οικονομοτεχνική μελέτη απαιτείται σε πλήθος δραστηριοτήτων και  επιχειρήσεων. Η οικονομοτεχνική μελέτη αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την ανάλυση επενδύσεων και την ένταξη επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων σε χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Η εταιρίας μας αναλαμβάνει:

Μελέτες Σκοπιμότητας &  Βιωσιμότητας
Αντικείμενο της Μελέτης Σκοπιμότητας είναι να καθορίσει και να προσεγγίσει το απαιτούμενο κόστος και τους απαιτούμενους πόρους μιας επένδυσης για την επίτευξη της.
Επίσης καταγράφεται και αξιολογείται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, δηλαδή ο ανταγωνισμός.
Προβλέπονται και οριοθετούνται στόχοι λειτουργίας και εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
Τέλος υπολογίζονται οι ροές κεφαλαίου, ροές εσόδων και εκτιμάται η ικανότητα ανταπόκρισης της επιχείρησης σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Μελέτες  Στρατηγικού Σχεδιασμού – Business Plan
Η μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι ο οδηγός μια σωστής επιχείρησης, χρησιμοποιείται για την αναπτυξιακή της πορεία, τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, τις αξίες και τους στόχους στους οποίους βασίζεται. Τα βασικά βήματα για την εκπόνηση των business plan , ανταποκρίνονται στον πολυσύνθετο οικονομικό περιβάλλον της εποχής μας.

Συνοπτικά αναφέρουμε τα κύρια στοιχεία:

  • Διακήρυξη αρχών επιχείρησης
  • Καθοδηγητικό Όραμα – Vision
  • Αποστολή της επιχείρησης
  • Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης
  • Ανάλυση SWOT (Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και εμπόδια)
  • Προσδιορισμός Στόχων
  • Αξιολόγηση
  • Εξωτερικό Περιβάλλον (ανταγωνισμός)

X