Ενεργειακή Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, διενεργείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιρίων, με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των δώδεκα (12)kW, τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη.

Οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση, στην οποία αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα και οι διαστάσεις της εγκατάστασης κλιματισμού σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και διατυπώνονται κατάλληλες οδηγίες και συστάσεις για βελτίωση ή αντικατάσταση της εγκατάστασης του κλιματισμού.

Κόστος για ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού:

Συνολική ψυκτική ισχύς 12 – 100 (kW): 300€

Συνολική ψυκτική ισχύς       >100 (kW): 500€

*Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

X